Στην πλούσια Ελληνική ιστορία συναντά κανείς την Μαριολάτα σε αναφορές μερικών εκ των σπουδαιότερων εκπροσώπων της Αρχαίας ιστοριογραφίας. Ιδιαίτερα σε αποσπάσματα με επιβεβαιωμένη ιστορική αξία.

Μεταξύ άλλων, για την Μαριολάτα, τους πρώιμους οικισμούς του τόπου, τις μεταγενέστερες τοποθεσίες εγκατάστασης και την ευρύτερη περιοχή, μιλούν στα κείμενά τους ο Όμηρος, ο Ηρόδοτος, ο Θουκυδίδης, ο Παυσανίας.

Στις πιο χαρακτηριστικές αναφορές ανήκει αυτή του Θουκυδίδη, ο οποίος μας πληροφορεί ότι το χωριό "Βοϊόν" ή "Βοιόν" (η αρχική ονομασία του χωριού μας) αποτελούσε μέλος της αρχαίας Δωρικής Τετραπόλεως.

Από την πλευρά του, ο Παυσανίας περιγράφει την ύπαρξη μίας κωμόπολης που φέρει το όνομα "Χαράδρα" (μεταγενέστερη ονομασία του χωριού μας) και απέχει 20 στάδια από τη Λιλαία, η οποία όμως καταστρέφεται από τους Πέρσες κατά την κάθοδό τους στην Αθήνα (480π.Χ).Παυσανίας

Χαράδρα δὲ εἴκοσιν ἀπωτέρω σταδίοις ἐστὶν ὑπὲρ ὑψηλοῦ κειμένη κρημνοῦ, καὶ ὕδατος οἱ ἐνταῦθα σπανίζουσιν ἄνθρωποι, ποτὸν δέ σφισι ποταμός ἐστι Χάραδρος κατερχομένοις ὅσον τρία ἐπ' αὐτὸν στάδια: ἐκδίδωσι δὲ ἐς τὸν Κηφισόν, καί μοι τὸ ὄνομα ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ φαίνεται τεθῆναι τοῦ Χαράδρου τῇ πόλει. Χαραδραίοις δὲ Ἡρώων καλουμένων εἰσὶν ἐν τῇ ἀγορᾷ βωμοί, καὶ αὐτοὺς οἱ μὲν Διοσκούρων, οἱ δὲ ἐπιχωρίων εἶναί φασιν ἡρώων
Παυσανίας, Ελλάδος περιήγησις / Φωκικά, Λοκρών Οζόλων

Όμηρος

Αὐτὰρ Φωκήων Σχεδίος καὶ Ἐπίστροφος ἦρχον υἷες Ἰφίτου μεγαθύμου Ναυβολίδαο, οἳ Κυπάρισσον ἔχον Πυθῶνά τε πετρήεσσαν Κρῖσάν τε ζαθέην καὶ Δαυλίδα καὶ Πανοπῆα, οἵ τ' Ἀνεμώρειαν καὶ Ὑάμπολιν ἀμφενέμοντο, οἵ τ' ἄρα πὰρ ποταμὸν Κηφισὸν δῖον ἔναιον, οἵ τε Λίλαιαν ἔχον πηγῇς ἔπι Κηφισοῖο·
Όμηρος, Ιλιάδα

Ηρόδοτος

Πορευόμενοι γὰρ ταύτῃ παρὰ τὸν Κηφισὸν ποταμὸν ἐδηίουν πάντα, καὶ κατὰ μὲν ἔκαυσαν Δρυμὸν πόλιν κατὰ δὲ Χαράδραν καὶ Ἔρωχον καὶ Τεθρώνιον καὶ Ἀμφίκαιαν καὶ Νέωνα καὶ Πεδιέας καὶ Τριτέας καὶ Ἐλάτειαν καὶ Ὑάμπολιν καὶ Παραποταμίους καὶ Ἄβας, ἔνθα ἦν ἱρὸν Ἀπόλλωνος πλούσιον, θησαυροῖσί τε καὶ ἀναθήμασι πολλοῖσι κατεσκευασμένον.
Ηρόδοτος, Ἱστοριῶν ὀγδόη ἐπιγραφομένη Οὐρανία

Θουκυδίδης

Και επειδή οι Φωκείς, εκστρατεύσαντες κατά του Βοιού, του Κυτινίου και του Ερινεού, της χώρας των Δωριέων, μητροπόλεως των Λακεδαιμονίων, εκυρίευσαν μίαν από τας πόλεις αυτάς, οι Λακεδαιμόνιοι, υπό την αρχηγίαν του Νικομήδους, ο οποίος ήτο επίτροπος του ανηλίκου βασιλέως Πλειστοάνακτος, υιού του Παυσανίου, ήλθαν εις βοήθειαν των Δωριέων με χιλίους πεντακοσίους ιδικούς των οπλίτας και δέκα χιλιάδας συμμάχους, και αφού ηνάγκασαν τους Φωκείς διά συνθήκης ν' αποδώσουν την πόλιν, ητοιμάζοντο να επιστρέψουν εις τα ίδια.
Θουκυδίδης, (Α' 107)

Παυσανίας

Τὰς δὲ αὐτῶν ἡ στρατιὰ καταπρήσασα ἡ μετὰ Ξέρξου γνωριμωτέρας ἐς τὸ Ἑλληνικὸν ἐποίησεν, Ἐρωχὸν καὶ Χαράδραν καὶ Ἀμφίκλειαν καὶ Νεῶνας καὶ Τεθρώνιον καὶ Δρυμαίαν. Aἱ δὲ ἄλλαι πλήν γε δὴ Ἐλατείας τὰ πρότερα οὐκ ἐπιφανεῖς ἦσαν, Τραχίς τε ἡ Φωκικὴ καὶ Μεδεὼν ὁ Φωκικὸς καὶ Ἐχεδάμεια καὶ Ἄμβροσσος καὶ Λέδων καὶ Φλυγόνιον ἔτι καὶ Στῖρις.
Παυσανίας, Ελλάδος περιήγησις / Φωκικά, Λοκρών Οζόλων